På korets 5. sangaften - den 30. november 1982 -  blev der holdt stiftende generalforsamling. Der var på det tidspunkt omk. 130 - 140 medlemmer. Pressen havde allerede døbt koret: Gigantkoret

Det blev lavet om til

VOJENSKORET


  
🙂🙂🙂🙂🙂

Nedenstående er vedtaget på korets første ordinære generalforsamling den 20.9.1983, med ikrafttræden samme dato. 

VEDTÆGTER FOR VOJENSKORET.

1.       Korets navn er: Vojenskoret.

2.       Korets formål er at synge et bredt udsnit af danske og udenlandske sange.

3.       Som medlemmer kan optages alle med lyst til og interesse for korsang. 

4.       Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af oktober måned og indkaldes 14 dage før med følgende dagsorden:

a)       Valg af ordstyrer.

b)       Formandens beretning.

c)       Regnskab ved kassereren.

d)       Kontingentfastsættelse.

e)       Indkomne forslag.

f)         Valg af bestyrelse samt suppleanter.

g)       Valg af revisorer.

h)       Eventuelt.

5.       Bestyrelsen, som består af 5 medlemmer,  konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Dirigenten er naturlig medlem af bestyrelsen.

6.       Valgform:              Der kan kræves skriftlig afstemning.

Valgene foregår ved simpelt flertal.

I tilfælde af stemmelighed ved personvalg foretages der lodtrækning.

Stemmeret har enhver, som har betalt kontingent.

Det bør tilstræbes, at der vælges en repræsentant fra hver af de fire stemmegrupper.

Bestyrelsen bemyndiges til at godkende evt. valgte fra anden gruppe.

Medlemmer vælges for en 2-årig periode.

Der vælges efter samme retningslinier 2 suppleanter.

7.       Indkomne forslag skal være formanden skriftlig i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

8.       Beslutning om opløsning af Vojenskoret kan træffes på en derom særlig indkaldt generalforsamling, på hvilken 50% af medlemmerne er mødt, og et flertal stemmer for forslaget. Er 50% af medlemmerne ikke til stede, indkaldes straks til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes senest 14 dage efter, hvor et simpelt flertal af fremmødte stemmer for opløsningen.

9.      Ved korets opløsning indsættes formuen i Danske Bank, Vojens. Den til enhver tid værende musikskoleleder i Haderslev Kommune overdrages formuebeviset. Ved dennes hjælp tildeles formuen det frivillige musikliv i Haderslev Kommune.

Vedtaget på Vojenskorets generalforsamling den 20.9.1983, med ikrafttræden samme dag.

Vedtægtsændring godkendt ved generalforsamlingen den 12.9.1986

Vedtægtsændring godkendt ved generalforsamlingen den 25.9.1990

Vedtægtsændring godkendt ved generalforsamlingen den 29.9.1992

Vedtægtsændring godkendt ved generalforsamlingen den 30.9.1997

Vedtægtsændring godkendt ved generalforsamlingen den 27.9.2005

Vedtægtsændring godkendt ved generalforsamlingen den 19.9. 2011         

Vojenskoret fungerer som en forening under folkeoplysningsloven, med en bestyrelse bestående af 5 kormedlemmer.

Formand

Tina Gustafsen, Mågevej 8, 6500 Vojens 51893444
Dirigent:

Lene Diemer Jacobsen  24225704
Næstformand: Nicki Brask Damm
Sekretær: Ellen Ghiladi
Kasserer: 

Der øves mandag aften fra 19.00 til 21.00 i Sognelokalet på Østerled 4 i Vojens.

Mødetid:

Kontingent:

Kontingentet er på 700 kr. for hele sæsonen, der varer fra starten af september til juni. 

Noder:
Noder udleveres af korets nodearkivar, som er Birgit Neumann Holst

Forårskoncert